Home  | Regular Course  | Private Tutoring  | Corporate Training  | Aged 6-17  |  Photo Gallery

Chinese language Corner  |  Chinese Culture Club  |  Testimonials  |  Tips in HK  |  Contact Us
 

Communicate in Chinese--Asking for permission? 9

常用语句 Common Expressions

生词 New Words

1. rèn shi         V               认 识       to know (somebody)
2. gāo xìng      A               高 兴        happy; pleased
3. kě yǐ           OpV           可 以        may
4. jìn lai            VC            进 来        to come in
  Jìn                  V              进               to enter
Lai                    V              来               to come
5. qǐng             V               请               please
6. nín               Pr             您                you (polite form)
7. péng you      N             朋 友           friend
8. jì zhě            N             记 者          reporter
9. qǐng wèn     V              请 问          May I ask…?
Wèn                 V              问                to ask
10. guì xìng      IE             贵 姓         What’s your honorable surname?
11. jiào             V              叫                to be called
12. xiān sheng  N             先 生          Mr.
13. yáng           PN           杨                (a surname)

lǎo shī :kě yǐ jìn lai ma ?
老 师  :可 以 进 来 吗? 
lín nà :qǐng jìn !yáng lǎo shī ,nín hǎo 。zhè shì wǒ péng you ,
林 娜 :请  进  !杨  老  师 ,您  好  。这  是  我  朋   友,
tā shì jì zhě 。
他 是 记 者。 
lǎo shī :qǐng wèn ,nín guì xìng ?
老 师  :请  问   ,您 贵  姓   ? 
lù  píng :wǒ xìng lù,jiào lù píng 。
陆  平  : 我 姓  陆,叫 陆 平   。 
lǎo shī :nǐ hǎo ,lù xiān sheng ,rèn shi nǐ hěn gāo xìng 。
老 师  :你 好, 陆  先  生   ,认 识  你  很 高  兴。 
lù píng :yáng lǎo shī ,rèn shí nín ,wǒ yě hěn gāo  xìng 。
陆  平  : 杨  老 师 , 认 识  您  ,我 也  很 高  兴。

 
Copyright © 1999-2015 Chase Dragon Language Centre (Hong Kong ) All Rights Reserved.