Home  | Regular Course  | Private Tutoring  | Corporate Training  | Aged 6-17  |  Photo Gallery

Chinese language Corner  |  Chinese Culture Club  |  Testimonials  |  Tips in HK  |  Contact Us
 

Communicate in Chinese--Looking for someone 10

常用语句 Common Expressions

生词 New Words

1. cān  tīng         N       餐 厅           ding room
2. zài                  V       在                  to be (here, there) ; to be (in, on ,at)
3. nǎr                 Qpr    哪儿             where
4. qǐng wèn        V       请问              May I ask…?
Wèn                   V       问                  to ask
5. zhè                 Pr     这                  this
6. sù shè           N        宿舍             dormitory
7. nǚ                  A        女                 female
8. xué sheng      N       学生             student
9. jìn                   V       进                  to enter
10. zuò              V        坐                  to sit
11. xiè xie          V        谢 谢            to thank
12. duì bu qǐ      IE        对不起          I’m sorry
13. wǒ              Pr        我                  I ,me
14. zhī dao        V         知 道            to know
15. méi guān xi  IE       没关系          never mind; it doesn’t matter
16. hǎo               A        好                 good, well , fine; O.K.
17. zài  jiàn        IE       再 见            good-bye
Zài                     Adv     再                  again

mǎ qiáng :qǐng wèn ,zhè shì wáng xiǎo yún de sù shè ma ?
马  强   :请   问  ,这  是  王   小  云 的 宿 舍 吗 ? 
nǚ xué sheng :shì 。qǐng jìn ,qǐng  zuò 。
女 学  生   : 是 。 请  进 , 请    坐 。 
mǎ qiáng :xiè xie 。wáng xiǎo yún zài ma?
马   强  :谢  谢 。王  小  云  在 吗? 
nǚ xué sheng :tā  bú zài 。
女 学   生   :她 不 在。 
mǎ qiáng :tā  zài nǎr ?
马   强  :她 在 哪儿? 
nǚ xué sheng :duì bu qǐ ,wǒ bù zhī dao 。
女 学  生    :对  不 起, 我 不  知 道。 
mǎ qiáng :méi guān xi 。hǎo ,zài jiàn 。
马  强   :没  关  系。 好  ,再 见 。

 
Copyright © 1999-2015 Chase Dragon Language Centre (Hong Kong ) All Rights Reserved.